KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH

BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1)      Administratorem Twoich danych osobowych jest Eprosument Spółka Akcyjna ul.Grunwaldzka 207/7, 85-451 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Toruń – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000539226 (zwaną dalej: Eprosument).

2)      Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Eprosument umowy o świadczenie usług lub zakup towarów oferowanych przez Eprosument i wykonania zawartej przez Ciebie z Eprosument umowy o świadczenie usług lub zakup towarów oferowanych przez Eprosument, a także wykonania ciążących na Eprosument obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3)      Eprosument jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Eprosument) partnerom wykonującym instalacje fotowoltaiczne i firmom transportowym dostarczającym Tobie zakupiony w Eprosument towar. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Eprosument na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Eprosument a Podwykonawcami Eprosument. Ponadto Eprosument jest zobowiązany  do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4)      Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi lub zakupu, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi lub zakupów będzie wymagała udziału Podwykonawców Eprosument posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5)      Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Eprosument umowy o świadczenie usług i dostawy oferowanych przez Eprosument towarów, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Eprosument umowy o świadczenie usług czy dostawy towarów oferowanych czy produkowanych przez Eprosument. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6)      Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Dokumenty do pobrania:rodo