RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest EPROSUMENT S.A. z siedzibą w:
  Grunwaldzka 207/7, 85-451 Bydgoszcz.
 • Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@eprosument.pl .
 • Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, marketing bezpośredni;
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).

Celem przetwarzania danych osobowych przez EPROSUMENT S.A. jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ umowy zlecenia.
 • Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 • Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane.
 • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

Dane mogą być także przekazywane w celu realizacji umów firmom powiązanym z Eprosument S.A.: Eprosument Pompy Ciepła Sp. z o.o., Eprosument Mazowsze Sp. z o.o. , Stowarzyszenie Prosument Klaster Odnawialne Źródła Energii, Epro Instal Sp. z o.o. , Smart Eko Sp. z o.o., Solar Invest Sp. z o.o,   Renewable Technologies Sp. z o.o oraz autoryzowanym Partnerom w ramach istniejącej Sieci Partnerskiej, jeśli miejsce realizacji umowy uzasadnia takie przekazanie danych.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane na dyskach firmy Google Ireland Limited oraz za       pomocą aplikacji Dropbox. W związku z tym będą one przekazywane do państw trzecich, np. Stanów Zjednoczonych, w takim przypadku  firmy te w ramach stosowanych regulaminów zapewniają, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.