Logotyp
Eprosument RODO i Polityka Prywatności

RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EPROSUMENT S.A. z siedzibą:
ul. Grunwaldzka 207/7, 85-451 Bydgoszcz.

Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:  biuro@eprosument.pl .

Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,  marketing bezpośredni; wykonanie umowy zawartej z Eprosument S.A.na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji umowy. 
  • 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).

Celem przetwarzania danych osobowych przez EPROSUMENT S.A. jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

Państwa dane mogliśy pozyskać :  

  • bezpośrednio od Państwa (podane przez formularz kontaktowy na naszej stronie www lub innych portalach w tym społecznościowych, wysłanego maila, przekazane w rozmowie telefonicznej, przekazane osobiście lub w korespondencji tradycyjnej) 
  • od podmiotu, który zawarł z Eprosument S.A.umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz, 
  • od podmiotu trzeciego współpracującego z Eprosument S.A., który jest Państwa pracodawcą lub podmiotem współpracującym z Państwem na podstawie umowy zlecenia/o dzieło  i udostępnił nam Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, przepisu prawa lub innej podstawie w celu realizaci umowy z nim zawartej (osoba kontaktowa do realizacji umowy) 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy sprzedaży/ umowy zlecenia. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (np. wizerunek) podanie danych jest dobrowolne. 

Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym  informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.

Dane mogą być także przekazywane w celu realizacji umów firmom powiązanym z Eprosument S.A.: Eprosument Pompy Ciepła Sp. z o.o., Stowarzyszenie Prosument Klaster Odnawialne Źródła Energii, Epro Instal Sp. z o.o. , Smart Eko Sp. z o.o., Solar Invest Sp. z o.o, Renewable Technologies Sp. z o.o oraz autoryzowanym Partnerom w ramach istniejącej Sieci Partnerskiej, jeśli miejsce realizacji umowy uzasadnia takie przekazanie danych.

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy, tacy jak Dropbox wykorzystują serwery umieszczone w krajach trzecich (USA, Szwajcaria, Wielka Brytania), w takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów  zapewniają, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem  odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Biuro Centralne

ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek

Siedziba

ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz